improfessional.pl

blog ogólnotematyczny

obowiązki pracodawcy
Praca

Poznaj najważniejsze obowiązki spoczywające na pracodawcy

Choć wiele osób zdaje się o tym zapominać, stosunek pracy jest swego rodzaju więzią, która łączy pracodawcę i zatrudnianego przez niego pracownika. Często mówi się o zobowiązaniach, które ciążą właśnie na pracowniku. Zwraca się uwagę na ich znaczenie, a także na konsekwencje, z jakimi wiąże się nieprzestrzeganie ich. Warto jednak pamiętać o tym, że obowiązki pracodawcy nie są wcale mniej istotne, a jeśli ten ostatni ich nie przestrzega, grożą mu poważne konsekwencje – nie tylko prawne, ale również finansowe.

Obowiązki pracodawcy

Wskazanie tego, które obowiązki ciążące na pracodawcy można uznać za najistotniejsze, nie jest prostym zadaniem. Zwykle jednak mówi się w tym kontekście o tych, które wiążą się bezpośrednio z bezpieczeństwem i higieną pracy. Podwładni wykonują na rzecz pracodawcy określone czynności otrzymując za to wynagrodzenie. Nawet najwyższa stawka nie uprawnia jednak do ryzykowania ich zdrowiem i życiem. To właśnie na pracodawcy ciąży odpowiedzialność za to, aby ich praca była wykonywana w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Pracodawca nie może przy tym ograniczać się jedynie do zapewnienia zatrudnionym środków ochrony. Jego zadaniem jest też zapewnienie szkolenia, które uświadomi im, jak z nich korzystać. Jeśli takiego szkolenia nie ma, nie ma też mowy o wykonywaniu przez pracowników powierzonych im obowiązków.

Wpływ na zdrowie

Nawet praca w bezpiecznych warunkach może wpływać na zdrowie pracownika. Mamy przy tym do czynienia zarówno z wpływem bezpośrednim, jak i pośrednim. Ten ostatni jest dość trudny do wychwycenia. To właśnie dlatego pracodawca musi umożliwiać zatrudnionemu poddawanie się badaniom lekarskim. W grę wchodzą zresztą nie tylko te, które wykonuje się przed przystąpieniem do wykonywania pracy. Nie mniej ważne są badania okresowe. Pozwalają one na wykrycie zmian w organizmie jeszcze zanim staną się one groźne dla życia i zdrowia. Umożliwiają też szybką reakcję.
Mówiąc o obowiązkach pracodawcy mamy świadomość tego, że jeden z najważniejszych wiąże się z regularnym wypłacaniem wynagrodzenia. To, że nie stawiamy go już na pierwszym miejscu, jest zresztą olbrzymią zdobyczą, za którą powinniśmy być wdzięczni naszym przodkom. Nie powinniśmy jednak zapominać o tym, że kodeks pracy jasno definiuje tę kwestię. Zobowiązuje pracodawcę nie tylko do wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu. Nakazuje również, aby termin wypłaty był stały i z góry ustalony. Pracownik stara się możliwie jak najlepiej wykonywać powierzone mu obowiązki i nie powinien drżeć o to, czy należne mu pieniądze zostaną wypłacone terminowo.